286 Quốc Lộ 1A, Tam Bình, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh